Môžem platiť platobnou kartou?

Áno, vo všetkých našich vozidlách je možné platiť platobnou kartou prostredníctvom aplikácie GP tom v mobilnom telefóne vodiča. Platobnú kartu priložíte zozadu k telefónu vodiča a vodič Vám následne zašle potvrdenie o platbe prostredníctvom SMS správy alebo na email. Akceptujeme platobné karty typu Visa, Visa electron, Maestro a MasterCard. Pre realizáciu platby je potrebné, aby mala Vaša platobná karta k dispozícii aktívnu možnosť bezkontaktnej platby.

Je možné pri platbe kartou dať vodičovi sprepitné?

Áno, pri platbe kartou môžete vodičovi nechať sprepitné. Výšku sprepitného je potrebné povedať vodičovi pri zadávaní platby do mobilného zariadenia.

Akým spôsobom sú chránené moje osobné údaje?

Spôsob ochrany osobných údajov našich zákazníkov upravujú Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodno-prepravných podmienok v časti XI. Ochrana osobných údajov Prevádzkovateľom LUČENIČ s.r.o., ktoré nájdete na adrese www.lucenic.eu v časti Odkazy.

Sú Vaše vozidlá klimatizované?

Áno, všetky naše vozidlá sú klimatizované.

Sú Vaše vozidlá čisté?

V rámci poskytovania našich služieb sa snažíme vždy udržiavať interiér vozidla v čo možno najvyššej čistote. V rámci udržiavania exteriéru vozidla nám niekedy v čistote bráni aktuálne počasie, ak to však je čo i len trochu možné, vozidlá udržiavame samozrejme čisté aj z exteriéru.

Aké údaje potrebujete pri objednávaní prepravy z/na letisko?

Pri zadávaní objednávok v smere na letisko je potrebné nám uviesť miesto nástupu, dátum a čas vyzdvihnutia, miesto výstupu (teda na ktoré letisko idete), meno objednávajúceho/aspoň 1 pasažiera a kontaktné tel. číslo.

Pri zadávaní objednávky v smere z letiska je potrebné nám uviesť miesto nástupu (teda na ktorom letisku pristáva Vaše lietadlo), dátum a čas príletu, číslo letu (z dôvodu, aby si vodič mohol kontrolovať prípadné meškanie letu), miesto výstupu, meno objednávajúceho/aspoň 1 pasažiera a kontaktné tel. číslo.

Čo ak objednávam jazdu pre inú osobu a nechcem, aby za jazdu platila ona?

V prípade, ak taxi objednávate pre inú osobu ale za jazdu chcete platiť Vy, je možné vzhľadom na vopred dohodnutú cenu jazdného uhradiť objednávku vodičovi i pred začatím jazdy v hotovosti alebo platobnou kartou (ak sa nachádzate na mieste nástupu pasažiera), prípadne je možné Vám po dohode vystaviť zálohovú faktúru / faktúru za predmetnú jazdu/jazdy.

Kde môžem zaslať pochvalu vodiča?

Veľmi si vážime názor našich zákazníkov. Ak ste boli s vodičom spokojní, môžete nám to napísať na lucenic@lucenic.eu. Vaša pochvala poteší nielen nás ale i vodiča.

Kde môžem podať sťažnosť?

V prípade, ak ste neboli spokojní s poskytnutými službami alebo nám len chcete dať námet pre zlepšenie, prosím napíšte nám na lucenic@lucenic.eu. Veľmi si vážime názor našich zákazníkov.

Ako môžem uplatniť reklamáciu jazdy?

V prípade, ak si želáte podať reklamáciu jazdy postupujte prosím podľa inštrukcií vo Všeobecných obchodno-prepravných podmienkach časť X., ktoré nájdete na adrese www.lucenic.eu v časti Odkazy.

Je za batožinu účtovaný príplatok?

Nie, za prepravu batožiny v rámci objednávky neúčtujeme žiaden príplatok.


Môžem vo vozidle fajčiť ?

Nie, všetky naše vozidlá sú striktne nefajčiarske. Vo vozidlách je prísny zákaz fajčiť. V prípade porušenia tohto zákazu môže vodič uplatniť pokutu v zmysle Všeobecných obchodno-prepravných podmienok vo výške 150€.

Môžem vo vozidle konzumovať jedlá a nápoje?

Konzumácie jedál a nápojov v interiéri vozidla je možné len po predchádzajúcom súhlase vodiča. Súhlas vodiča nevylučuje uplatnenie pokuty v prípade, ak dôjde v dôsledku konzumácie jedla a nápojov k znečisteniu vozidla.

Dostanem po jazde účtenku?

Taxikár, ktorý na evidenciu prijatých tržieb používa virtuálnu registračnú pokladnicu, podľa § 8 ods. 11 zákona č. 289/2008 Z. z. nie je povinný cestujúcemu odovzdať, resp. zaslať alebo sprístupniť v elektronickej forme pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

Po skončení jazdy obdržíte písomné potvrdenie o zaplatení cestovného-prepravného v taxislužbe. V prípade záujmu je možné dohodnúť sa s vodičom i na zaslaní bloku z VRP elektronicky na Váš email. 

Môže vodič zmeniť vopred dohodnutú cenu prepravy?

V prípade, ak na Vašej strane nedôjde k zmene parametrov objednávky, ku ktorej bola vyhotovená cenová ponuka, vodič cenu objednávky nie je oprávnený zmeniť. Zmena ceny môže byť realizovaná len v prípade, ak vodičovi oznámite zmenu v niektorých parametroch objednávky, ktoré majú vplyv na cenu objednávky. V takom prípade Vás pred začatím jazdy vodič upozorní, že v prípade takejto zmeny parametrov jazdy bude cena objednávky upravená a dohodne s Vami novú cenu objednávky. Parametrami objednávky, ktoré majú vplyv na cenu objednávky sú: Adresa nástupu, medzi-zastávky, adresa výstupu, doba čakania, zmena vo výbere trasy.

Prepravujete aj zvieratá?

Zviera je prepravované v batožinovom priestore vozidla pri väčších zvieratách, menšie zvieratá je možné prepravovať na kolenách / pod nohami, pričom Objednávateľ zodpovedá za zaistenie zvieraťa tak, aby zviera nemalo počas prepravy možnosť voľného pohybu po vozidle.

V prípade Objednávky zadanej min. 24 hodín vopred je možné zabezpečiť prepravnú klietku zo strany Poskytovateľa. Poplatok za využitie prepravnej klietky je 5€.

Áno, v našich vozidlách je možné prepravovať i zvieratá (pes, mačka, prípadne iné menšie zvieratá vhodné na prevoz osobným motorovým vozidlom s výslovným predchádzajúcim súhlasom vodiča.

V prípade, ak je prepravovaný pes väčšieho plemena, je Objednávateľ povinný zabezpečiť, aby mal prepravovaný pes počas celej doby trvania Objednávky náhubok.

Za samotnú prepravu zvierat neúčtujeme príplatok (mimo príplatku za využitie prepravnej klietky).

V prípade znečistenia vozidla v dôsledku prepravy zvierat môže vodič uplatniť pokutu v zmysle Všeobecných obchodno-prepravných podmienok vo výške od 5€ do 50€, v závislosti od rozsahu znečistenia.

Akým spôsobom vodič určuje výšku pokuty v prípade znečistenia vozidla?

V prípade, ak dôjde k znečisteniu vozidla je vodič oprávnený uplatniť pokutu v zmysle Všeobecných obchodno-prepravných podmienok. V rámci týchto podmienok je buď stanovená presná a nemenná výška pokuty, alebo je výška pokuty ohraničená hornou a dolnou hranicou, kedy je na uvážení vodiča, akú výšku pokuty v rámci tohto rozsahu voči zákazníkovi uplatní. Pri rozhodovaní o výške pokuty pritom vodič berie v úvahu rozsah a druh znečistenia, dĺžku času, ktorý si vyžiada čistenie vozidla ako aj čas, počas ktorého nebude vozidlo následne možné využívať (schnutie, vetranie a pod.)

LUČENIČ s.r.o.
sídlo: Zlatohorská 6, 841 03 Bratislava
IČO: 53 759 699
DIČ: 2121483848
IČ DPH: SK2121483848
email: lucenic@lucenic.eu
tel.č.: +421 910 826 682